Notizheft Basta

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit rotem Druckmotiv

Statt: 14,50 € * 11,60 € *

%
Notizheft Frisbee

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit blauem Druckmotiv

Statt: 14,50 € * 11,60 € *

%
Notizheft Hausnitraus

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit gelbem Druckmotiv

Statt: 16,50 € * 13,20 € *

%
Notizheft Hunde(rt) Träume

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit lila Druckmotiv

Statt: 14,50 € * 11,60 € *

%
Notizheft Landkärtchen

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit blauem Druckmotiv

Statt: 14,50 € * 11,60 € *

%
Notizheft Li(e)bellen

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit grünem Druckmotiv

Statt: 14,50 € * 11,60 € *

%
Notizheft Panda Ningmi

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit grünem Druckmotiv

Statt: 16,50 € * 13,20 € *

%
Notizheft Überraschungsei[s]

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit weißem und rotem Druckmotiv

Statt: 16,50 € * 13,20 € *

%
Notizheft Weinbergschnecke

Schwarzes Moleskine, ca A4, blanco mit grünem Druckmotiv

Statt: 14,50 € * 11,60 € *

%